Teaching Staff

S.No Name Desig. Email id Photo
1 Prof. Pushpa Devi Professor drpushpadevi1@gmail.com
2 Dr. Prakash Chandra Bhatt drprakashbhatt@gmail.com
3 Dr. Naresh Kumar drnareshkumar2008@gmail.com
4 Dr. Umrao Singh
 5 Dr. Harshita Tewari harshitatewari1989@gmail.com
6 Deeksha Tripathi deekshatripathi@gmail.com